OGEO FUND stelt de resultaten voor van de opiniepeiling over de pensioenen in België

Nieuws
09 juli 2015

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND voor het tweede jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling over de pensioenen in België. In het kader van deze peiling, werd een representatief doelpubliek van 1.065 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête onderworpen.

Naast een vergelijking met de resultaten van 2014, omvat de opiniepeiling van OGEO FUND dit jaar eveneens een aantal specifieke vragen over de voorstellen van de federale Regering met betrekking tot de hervorming van de pensioenen.

Enkele opmerkelijke feiten:

Tijdstip van pensionering

  • Daar waar vorig jaar 44% van de Belgen voorzag met pensioen te gaan vanaf de huidige wettelijke leeftijd van 65 jaar, betreft het hier nu nog slechts 34%. Daarnaast overweegt 23% met pensioen te gaan na de leeftijd van 65 (in vergelijking met 7% in 2014) en plant 43% dit te doen vóór de leeftijd van 65 (in vergelijking met 49% in 2014).
  • De belangrijkste factor die niet-gepensioneerden ertoe zou kunnen aanzetten later dan gepland met pensioen te gaan houdt, net zoals in 2014, verband met de mogelijkheid om het pensioen te combineren met een halftijdse betrekking zonder fiscaal nadeel (59%).

Voorbereiding van de pensionering

  • Slechts 17% van de niet-gepensioneerden meent onvoldoende te zijn ingelicht over hun pensioen (in vergelijking met 22% in 2014). Daarnaast, is slechts 27% van mening dat hun pensioen toereikend zal zijn om een behoorlijke levensstandaard te handhaven (in vergelijking met 32% in 2014).
  • Minder dan de helft van de niet-gepensioneerden geniet een aanvullend pensioenplan bij hun werkgever (45%) in vergelijking met 39% in 2014.

De toekomst van de pensioenen

  • 8 op de 10 Belgen is van mening dat de overheidsinstanties op de eerste plaats een gepaste financiering van de pensioenen zouden moeten waarborgen.
  • Daarnaast, heeft 78% te kennen gegeven voorstander te zijn van een harmonisering van de pensioenstelsels voor de publieke, private en zelfstandige sector. De werknemers uit de private sector (85% in vergelijking met 80% in 2014) zijn deze mening meer toegedaan deze uit de publieke sector (55% in vergelijking met 58% in 2014).

De hervorming van de pensioenen

  • Slechts 39% van de niet-gepensioneerden is akkoord met de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 65 jaar (in 2025) en tot 67 jaar (in 2030).
  • Meer dan drie op de vier Belgen (76%) wensen dat de zwaarte van het werk in overweging wordt genomen bij de berekening van de pensioenen.

Wenst u te beschikken over de resultaten van deze opiniepeiling? Klik hier.