Nieuws
10 juli 2014

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling. Deze online-peiling kwam tot stand in samenwerking met het onderzoeksbureau IPSOS dat een representatief doelpubliek van 1.105 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête heeft onderworpen. IPSOS heeft een optimale differentiatie van de respondenten gewaarborgd in functie van hun geslacht, woonplaats, gezinssamenstelling en beroepsstatus.

De peiling heeft significante resultaten aan het licht gebracht over de opinie van de Belg over zijn pensioen. Zo blijkt dat er onder de Belgen een wijdverbreide ongerustheid leeft over de toekomst van hun pensioenen en dat zij een uitgesproken mening hebben over het beleid dat zou moeten worden gevoerd om de duurzaamheid van het pensioenstelsel te waarborgen. Volgens de door IPSOS uitgevoerde peiling, heeft 75% van de Belgen een pessimistisch beeld over zijn pensioen.

  • Tijdstip van pensionering

Een op de twee Belgen (51%) die momenteel nog niet is gepensioneerd, voorziet met pensioen te gaan vanaf de wettelijke leeftijd (65 jaar). De belangrijkste factoren die niet-gepensioneerden ertoe zouden kunnen aanzetten later dan gepland met pensioen te gaan, houden verband met de mogelijkheid om het pensioen te combineren met een halftijdse betrekking zonder fiscaal nadeel (57%) of te beschikken over een fiscale “incentive”, indien men later met pensioen gaat (42%).

  • Voorbereiding van de pensionering

Slechts vier op de tien werknemers (39%) geniet een aanvullend pensioenplan (50% binnen de private en een kleine 12% binnen de publieke sector). Vier op de vijf niet-gepensioneerden (78%) menen onvoldoende te zijn ingelicht over hun toekomstig pensioen.

  • Situatie van de huidige gepensioneerden

Uit de peiling blijkt dat drie op de vier gepensioneerden (75%) met pensioen is gegaan vóór de leeftijd van 65 jaar. Daar waar een op de vier gepensioneerden (25%) minder dan 50% van zijn laatste nettosalaris ontvangt als pensioen, krijgt 41% van de gepensioneerden minstens 70% van hun laatste nettosalaris uitbetaald. Een grote meerderheid (71%) heeft geen aanvullend pensioenplan genoten bij zijn werkgever.

  • De toekomst van de gepensioneerden

Meer dan vier op de vijf ondervraagde personen (82%) menen dat de overheidsinstanties op de eerste plaats een gepaste financiering van de pensioenen zouden moeten waarborgen. Daarnaast, heeft drie vierde van de ondervraagden (76%) aangegeven dat de pensioenstelsels voor de publieke, private en zelfstandige sector zouden moeten worden geharmoniseerd. Het zijn in hoofdzaak de loontrekkenden uit de private (80%) en publieke sector (58%) die deze mening zijn toegedaan.

De beknopte resultaten van de peiling kunnen worden geraadpleegd in onze persmededeling van 9 juli 2014.

De volledige resultaten van de peiling kunnen rechtstreeks bij OGEO FUND worden aangevraagd op het volgende adres: info@ogeofund.be.