Ogeo Fund: Expertisecentrum

Nieuws
30 oktober 2013

Ogeo Fund heeft enige tijd geleden twee evenementen georganiseerd om de conclusies voor te stellen van de studie over de financiering van de pensioenen die werd uitgevoerd bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van Wallonië en Brussel.

Aangezien de wetgeving op dit vlak voortdurend evolueert, heeft Ogeo Fund zich als ambitie gesteld zowel aan zijn leden als aan een extern publiek aan te bieden strikt toe te zien op de toekomstige ontwikkelingen. Terwijl de gevolgen van de maatregelen, die in 1999 werden genomen voor de lokale mandatarissen en in 2011 en 2012 voor de statutaire personeelsleden, zich beginnen voelen, wordt het steeds meer aangewezen om een onderwerp, dat het gevaar loopt steeds complexer te worden, voor een zo groot aantal mensen toegankelijk te maken.

Ogeo Fund heeft een stap in deze richting gezet door een studie te lanceren over de financiering van de pensioen van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. In deze enquête, uitgevoerd door de ULG en opgevolgd door een begeleidingscomité (waarin de RSZPPO, het kabinet van de Waalse minister voor Lokale Besturen en de Algemene Operationele Directie Lokale Besturen zetelen) wordt een stand van zaken opgemaakt over de plaatselijke overheidsdiensten wat de pensioenen betreft, alsook van hun denkpistes met betrekking tot de financiering van deze pensioenen. Ook worden de talrijke huidige en toekomstige uitdagingen in de schijnwerpers gezet en worden onderzoekspistes voorgesteld.

De enquête, die uitgevoerd werd bij 281 Waalse en Brusselse gemeenten, behaalde een responspercentage van 23% (gemeenten van alle grootten zijn vertegenwoordigd in de steekproef) waardoor een zekere representativiteit van de gemeenten in de verkregen conclusies wordt verzekerd.

De uitdagingen waar de overheidsdiensten voor staan, zijn talrijk. Niet alleen evolueren ze binnen een moeilijke budgettaire en financiële context, ook worden ze geconfronteerd met de gevolgen op de begroting die gekoppeld zijn aan de veroudering en aan de langere levensduurte. Bijgevolg neemt de impact van de kostprijs van de pensioenen van de plaatselijke mandatarissen een steeds meer duidelijke vorm aan. 35% van de ondervraagde gemeenten heeft toegegeven dat ze geen strategie voor de financiering van de pensioenen, die zij moeten betalen, heeft uitgestippeld.

We nodigen u uit een online formulier in te vullen zodat het team van OGEO FUND u de conclusies van deze studie kan laten geworden (de conclusies van deze studie zijn enkel beschikbaar in het Frans).

Ogeo Fund heeft in de eerste plaats een rondetafelgesprek georganiseerd waarop verschillende deskundigen op het vlak van pensioen werden uitgenodigd. Dit vond op 15 oktober 2013 plaats in de kantoren van de Bank Degroof in Brussel.

Vervolgens heeft Ogeo Fund op 18 oktober 2013 een seminarie georganiseerd in de Cercle de Wallonie te Seraing waarop alle gemeenten van Wallonië en Brussel werden uitgenodigd om hen de conclusies van deze studie voor te stellen. Verschillende sprekers die hoog worden aangeslagen, zijn komen debatteren over de problematiek van de pensioenen.

Ogeo Fund houdt eraan alle personen te bedanken die hebben bijgedragen aan het uitvoeren van deze studie, alsook de deelnemers die blijk hebben gegeven een zekere belangstelling te vertonen voor deze enquête.