Rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013

News

Het rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013 is hoger dan het gemiddelde van de Belgische pensioenfondsen:

  •  1,16% = gemiddelde rendement van de pensioenfondsen van de tweede pijler volgens de BVPI (Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen). Steekproef van de IBP (Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening) die 11,5 miljard euro vertegenwoordigt, of 62% van de sector)
     
  •  1,81% = gemiddeld rendement van Ogeo Fund.

Ogeo Fund’s yield as at the end of June 2013

News

At the end of June 2013, Ogeo Fund’s yield is higher than the average of other Belgian pension funds:

  •  1.16% = average yield of second pillar pension funds according to BAPI (Belgian Association of Pension Institutions). An IORP (institution for occupational retirement provision) sample representing €11.5 billion, or 62% of the sector.
     
  •  1.81% = the average yield of Ogeo Fund

Séminaire 18 octobre 2013

News

Séminaire OGEO FUND du 18/10/2013
" Financement des pensions: enjeux et orientations "

Ogeo Fund tient à remercier toutes les personnes qui étaient présentes lors de cet événement tenu au Cercle de Wallonie à Seraing.

La matière des pensions est complexe et en constante évolution:

Rendement d'Ogeo Fund à fin juin 2013

News
Un rendement performant

Le rendement d’Ogeo Fund à fin juin 2013 est supérieur à la moyenne des fonds de pension belges :

  • 1,16% = rendement moyen des fonds de pension du 2ème pilier de pension selon l'ABIP (Association Belge des Institutions de Pension). Echantillon d’IRP (Institutions de Retraite Professionnelle) représentant 11,5 Milliards €, à savoir 62% du secteur.
  • 1,81% = rendement moyen d'Ogeo Fund.

OGEO FUND stelt zijn cijfers per eind december 2012 voor

News

Ter gelegenheid van de voorstelling van zijn jaarverslag voor 2012, laat OGEO FUND stijgende resultaten optekenen: met een financieel rendement van 9,17%, een winst van 212 miljoen euro en de toetreding van een nieuwe aangesloten onderneming (de AIDE) bekleedt het de vijfde plaats in de rangschikking van pensioenfondsen in België en kan het bogen op performance op termijn die hoger zijn dan die van andere financiële instellingen.

OGEO FUND présente ses chiffres à fin décembre 2012

News

A l’occasion de la présentation de son rapport annuel 2012, OGEO FUND affiche des résultats à la hausse : un rendement financier de 9,17%, un bénéfice de 212 millions €, l'adhésion d'une nouvelle entreprise d'affiliation (l'AIDE), se classe cinquième fonds de pension en Belgique et a des performances sur la durée supérieures à celles des autres institutions financières.

Visit to AIDE sites

News

Ogeo Fund’s team had the opportunity to visit the facilities of AIDE, which joined the pension fund a short while ago.

The first visit was to the pumping station at Seraing. Opened in 1954, the station deals with the drainage of old mine workings on a large part of Seraing.  At the Oupeye treatment plant, Ogeo Fund’s team was also able to observe the various procedures used to purify and treat waste water.

Bezoek aan de installaties van AIDE

News

Het team van Ogeo Fund heeft de kans gekregen om een bezoek te brengen aan de installaties van AIDE, een organisatie die zich recent bij het fonds heeft aangesloten.

Eerst werd het pompstation van Seraing bezocht. Dit station werd in 1954 in gebruik genomen en zorgt voor de afvoer van het overtollige water van een groot deel van de vlakte van Seraing. In het waterzuiveringsstation van Oupeye kon het team van Ogeo Fund eveneens het zuiveringsprocedé zien waaraan afvalwater wordt onderworpen alvorens het wordt behandeld.

Pages