Congres voor gemeentesecretarissen

News

Ogeo Fund heeft deelgenomen aan het Congres voor de Gemeentesecretarissen van Wallonië op 3 en 4 mei 2013, dat georganiseerd werd door de vereniging van gemeentesecretarissen van de provincie Henegouwen. Het congres vond plaats op een unieke locatie, namelijk het Wetenschappelijk Avonturenpark (PASS) in Frameries.

Tijdens het congres kwamen verschillende sprekers aan het woord. Zij behandelden thema's die even boeiend als uiteenlopend waren:

Focus on enhanced governance

News

As an Organisation for Financing Pensions (OFP), OGEO FUND is subject to very strict external control. The appointed actuary and statutory auditor are part of OGEO FUND’s external control mechanisms.

To ensure maximum rigour, OGEO FUND has also voluntarily set up various internal control bodies, including an internal audit which is subcontracted to our subsidiary Integrale Insurance Services SA. The Compliance Officer also takes part in the internal audit of the OFP.

Focus op een betere governance

News

OGEO FUND is als organisme voor de financiering van pensioenen onderworpen aan zeer strenge externe controles. De aangestelde actuaris en de erkende commissaris maken deel uit van het externe controleproces van OGEO FUND.

 Met het oog op een optimale controle heeft OGEO FUND op eigen initiatief verschillende interne controleorganen opgezet, waaronder een interne auditfunctie, die is uitbesteed aan onze dochteronderneming Integrale Insurance Services NV. De Compliance Officer is eveneens bij de interne controle van het OFP betrokken.

Pages